Regulamin zwiedzania

 1. Muzeum Miasta Mysłowice jest czynne:
  Od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00 – 16.00
  W okresie od maja do września w soboty i niedziele czynne będzie w godzinach: 10.00 – 18.00
 2. Ostatni zwiedzający zapraszani są najpóźniej na godzinę przed zamknięciem muzeum.
 3. Grupa zorganizowana może liczyć: nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach liczebność grup – za zgodą Dyrekcji – może być odmienna.
 4. Grupy zorganizowane zwiedzają ekspozycję wraz z przewodnikiem. Usługa ta jest bezpłatna.
 5. Zwiedzający są zobowiązani stosować się do poleceń obsługi muzeum.
 6. Fotografowanie na terenie muzeum jest dopuszczalne wyłącznie do celów prywatnych. Fotografowanie i wykorzystanie fotografii dla innych celów (np. komercyjnych lub naukowych) wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum.
 7. Dotykanie eksponatów jest zabronione.
 8. Spożywanie posiłków i napojów na terenie muzeum jest zabronione.
 9. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów-przewodników.
 10. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się w stanie odurzenia.
 11. Osoby naruszające porządek lub dobre obyczaje, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób lub zbiorów – będą proszone o opuszczenie muzeum lub dyscyplinowane przy użyciu innych dostępnych środków prawnych.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia osób trzecich wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie muzeum.
 14. Podczas imprez muzealnych mogą być wykonywane fotografie wykorzystywane do celów archiwalnych lub promocyjnych muzeum.
 15. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora muzeum w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00, telefonicznie lub e-mailem. (a.plackowski@muzeummyslowic.pl)
Powrót