Regulamin zwiedzania

 1. Muzeum Miasta Mysłowice jest czynne:
  Od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00 – 16.00
  W okresie od kwietnia do września w soboty i niedziele czynne będzie w godzinach: 10.00 – 18.00
 2. Ostatni zwiedzający zapraszani są najpóźniej na godzinę przed zamknięciem muzeum.
 3. Grupa zorganizowana może liczyć: nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach liczebność grup – za zgodą Dyrekcji – może być odmienna.
 4. Grupy zorganizowane zwiedzają ekspozycję wraz z przewodnikiem. Usługa ta jest bezpłatna.
 5. Zwiedzający są zobowiązani stosować się do poleceń obsługi muzeum.
 6. Fotografowanie na terenie muzeum jest dopuszczalne wyłącznie do celów prywatnych. Fotografowanie i wykorzystanie fotografii dla innych celów (np. komercyjnych lub naukowych) wymaga pisemnej zgody Dyrektora muzeum.
 7. Dotykanie eksponatów jest zabronione.
 8. Spożywanie posiłków i napojów na terenie muzeum jest zabronione.
 9. Wprowadzanie i wnoszenie do muzeum zwierząt jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy psów-przewodników.
 10. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się w stanie odurzenia.
 11. Osoby naruszające porządek lub dobre obyczaje, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób lub zbiorów – będą proszone o opuszczenie muzeum lub dyscyplinowane przy użyciu innych dostępnych środków prawnych.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody i roszczenia osób trzecich wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie muzeum.
 14. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora muzeum w poniedziałki, w godz. 13.00-15.00, telefonicznie lub e-mailem. (a.plackowski@muzeummyslowic.pl)
Powrót