O muzeum

Muzeum Miasta Mysłowice

ul. Stadionowa 7a

41-400 Mysłowice

tel: 0-32/222-13-18 – Sekretariat

0-32/222-13-18 – Dział Historii i Kultury Miasta

0-32/222-13-18 – Dział Obsługi Admin-Technicznej

0-32/222-13-18 – Dział Finansowo-Księgowy

NIP: 222-080-72-95

Regon: 240-336-429

Podstawy prawne działalności:

Z dniem 1 stycznia 2006 roku uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr LVII/575/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku utworzono Muzeum Miasta Mysłowice. Statut o treści uzgodnionej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum nadano 30 marca 2006 r.

Siedziba muzeum mieści się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 7A. Nadzór nad instytucją sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.

baner_pano

Dzieje muzeum miejskiego

Utworzenie Muzeum Miasta Mysłowice jest nawiązaniem do międzywojennych dziejów Mysłowic. W 1928 roku powstało Muzeum miejskie z prywatnych zbiorów przekazanych mysłowickiemu Magistratowi. Pierwszym darczyńcą był ks. Kleeman, który ofiarował miastu zbiór minerałów liczący około 2000 sztuk. Dzięki inicjatywie Emila Caspariego (ówczesnego radcy Magistratu) podjęto uchwałę o przekazaniu niezbędnych funduszy na urządzenie Muzeum. Powstało kilka działów skupiających eksponaty – bibliotekarski, mineralny, ornitologiczny, numizmatyczny, etnograficzny, archiwalny i dział różne, który obejmował m.in. pamiątki z powstań śląskich i plebiscytu.

W 1931 roku eksponaty przekazano do nowo utworzonego Muzeum Śląskiego oraz miejscowym szkołom w celach dydaktycznych. Zbiory te w czasie II Wojny Światowej w znacznej części uległy rozproszeniu i zaginęły.

14 września 1975 roku w Mysłowicach powstało Muzeum Pożarnictwa przy ul. Powstańców 23, w którym po kilku latach narodziła się idea zorganizowania stałej ekspozycji obrazującej dzieje Mysłowic. Utworzono Dział Historii Miasta w tzw. „Przewiązce” przy ul. Powstańców. W 1991 roku Dział Historii Miasta został przeniesiony do pomieszczeń nowej siedziby Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ul. Stadionowej. W dziale tym zgromadzono ponad 5000 eksponatów obejmujących m.in. oryginały lub kopie zachowanych dokumentów, zdjęcia, sztandary, medale, odznaczenia, stroje śląskie oraz materiały biblioteczne.

Na bazie Działu Historii Miasta Centralnego Muzeum Pożarnictwa, dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorza Osyry, ponownie powstało w Mysłowicach Muzeum miejskie.

Muzeum prowadzi działalność badawczą i edukacyjną dotyczącą historii i kultury miasta poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów oraz ich popularyzację. Prowadzi także działalność związaną z integrowaniem środowiska lokalnego w duchu poszanowania tradycji i dorobku wcześniejszych pokoleń mieszkańców miasta. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono następujące działy merytoryczne:

  • Dział Historii i Kultury Miasta
  • Dział Sztuki
  • Dział Edukacyjno – Promocyjny

Zapraszamy wszystkich mysłowiczan zainteresowanych dziejami naszego miasta do współpracy, zwłaszcza w tworzeniu galerii zdjęć, która poszerzy wiedzę mieszkańców o miejscach ich zamieszkania.

Powrót